Metadata in 3573. Robert Southey to [Thomas Thompson], 1 December 1820